Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki
pantene logo


Zasady Rządzące Społecznością I Warunki Korzystania


ZASADY RZĄDZĄCE SPOŁECZNOŚCIĄ I WARUNKI KORZYSTANIA

Przez uczestnictwo w sekcji „Wypróbowane produkty” (T&T) strony pantene.pl Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki rządzące tą społecznością oraz warunki korzystania i że zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami korzystania, powinien zrezygnować z uczestnictwa w sekcji „Wypróbowane produkty” i z korzystania z niej.

KWALIFIKACJA:

Członkostwo i udział Użytkownika są całkowicie dobrowolne. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest zarejestrowanym członkiem Pantene.pl i że wszelkie informacje przekazywane w ramach rejestracji są prawdziwe i rzetelne. Użytkownik zgadza się dbać o aktualność danych. Użytkownik oświadcza również i zapewnia, że ukończył osiemnaście (18) lat i że będzie korzystał ze Społeczności www.pantene.pl zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulaminami.

PRYWATNOŚĆ:

Wszelkie informacje identyfikujące konkretne osoby, które P&G otrzymuje od Użytkownika podlegają zasadom ustalonym w Polityce Prywatności P&G. Proszę zapoznać się z odpowiednimi informacjami pod linkiem Polityka Prywatności P&G. Polityka Prywatności zostaje niniejszym włączona do Umowy i stanowi jej integralną część.

DODATKOWE WARUNKI:

Korzystanie przez Użytkownika ze Społeczności Pantene.pl podlega również Warunkom korzystania P&G. Warunki P&G zostają niniejszym włączone do Umowy i stanowią jej integralną część.

Sekcja „Wypróbowane produkty” to narzędzie dla członków Społeczności pantene.pl służące do wyrażania przemyśleń, opinii i spostrzeżeń dotyczących określonego tematu. Użytkownik może przeglądać tę stronę w celach rozrywkowych i informacyjnych. Istnieje wiele sposobów uczestnictwa Użytkownika w Społeczności www.pantene.pl. Użytkownik powinien zadbać o to, by jego odpowiedzi dotyczyły założonego wątku i były zbieżne z treściami przedstawianymi na Stronie Społeczności www.pantene.pl. Tok rozmowy nie podlega regulacjom, jednak P&G oczekuje, że rozmówcy nie będą odbiegać daleko od tematu.

Użytkownik rozumie, że jego wypowiedzi zostaną opublikowane (wraz z nazwą użytkownika i zdjęciem). P&G nie gwarantuje, że Użytkownik będzie miał możliwość edycji lub usunięcia przesłanych wypowiedzi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Użytkownik, a nie P&G, jest odpowiedzialny za treść Wypowiedzi. Wypowiedzi przesłane przez Użytkownika nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności ze strony P&G, osób trzecich świadczących usługi P&G oraz pośredników P&G, a także ich dyrektorów, kierowników i pracowników.

P&G ma prawo, według własnego uznania, zachować i wykorzystać dowolne komentarze, sugestie, dane lub inne informacje (zwane razem „Informacjami”) przesyłane przez Użytkownika Społeczności Pantene.pl w ramach bieżących lub przyszłych produktów lub usług, bez wynagrodzenia dla Użytkownika. W zakresie, w jakim Informacje takie podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej, Użytkownik zgadza się scedować w razie potrzeby wszelkie prawa do takich Informacji na P&G i współpracować z P&G w cesji takich praw. Użytkownik udziela również www.pantene.pl wieczystych, nieodwołalnych, bezpłatnych i zbywalnych praw i licencji w zakresie użytkowania, reprodukcji, kopiowania, publikacji, nadawania lub wykorzystywania w inny sposób nazwy użytkownika i jego oświadczeń, modyfikowania, usuwania w całości, adaptacji, publikacji, tłumaczenia i dystrybucji takich treści, tworzenia z nich materiałów pochodnych lub włączania takich treści do dowolnej formy, medium lub technologii na całym świecie, a w szczególności w ramach reklamy, promocji i do innych celów handlowych.

WARUNKI KORZYSTANIA:

 1. Użytkownikowi nie wolno podawać się za innego Użytkownika lub osobę, która nie jest Użytkownikiem;

 2. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać informacji uzyskanych ze Strony Społeczności P&G w celu napastowania lub znęcania się nad innymi osobami, grożenia im lub działania na ich szkodę lub w celu kontaktowania się z innym Użytkownikiem, przekazywania mu reklam, nagabywania go lub sprzedaży mu produktów bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody tego Użytkownika;

 3. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów stanowiących groźbę lub atak na jakiekolwiek miejsce, podmiot, lub grupę;

 4. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów, które naruszają prawa innych osób, w szczególności prawa do prywatności i publikacji wizerunku, praw własności intelektualnej lub praw autorskich;

 5. Treści przesyłane przez Użytkownika muszą być całkowicie oryginalne i stworzone przez Użytkownika, nie mogą zawierać elementów będących własnością osób trzecich lub wymagających zgody osób trzecich;

 6. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać elementów, o których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe, niedokładne lub mylące;

 7. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać nazw marek ani znaków handlowych;

 8. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać reklam handlowych/korporacyjnych (w szczególności logo korporacji, nazw marek, sloganów oraz oświadczeń politycznych lub religijnych);

 9. . Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać aplikacji adware, listów-łańcuszków, wiadomości-śmieci, niezamówionego mailingu masowego, spamu, programów w schemacie piramidy, reklam oraz ofert osobistych lub handlowych;

 10. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, botów, spyware i innych kodów komputerowych, których celem jest uszkodzenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji, ingerencji w taki system lub potajemne przechwycenie lub przywłaszczenie takiego systemu;

 11. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów, które są nieodpowiednie, nieobyczajne (w szczególności nagości lub pornografii), bluźniercze, obsceniczne, nasycone nienawiścią, podlegające odpowiedzialności cywilnej, oszczercze, szkalujące, zniesławiające (w tym słów lub symboli uważanych powszechnie za obraźliwe w stosunku do osób danej rasy, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej lub grupy społeczno-ekonomicznej);

 12. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów promujących fanatyzm, rasizm, nienawiść lub nawołujących do nienawiści wobec grupy lub osoby lub promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

 13. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać informacji zawierających inne strony internetowe, adresy, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów;

 14. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać elementów podlegających odpowiedzialności karnej lub cywilnej, w szczególności elementów pornografii dziecięcej, oszustw, handlu materiałami obscenicznymi, handlu narkotykami lub hazardu;

 15. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać próśb o przekazanie pieniędzy lub usług;

 16. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać nagabywań o dane osobowe osób poniżej 18. roku życia; >

 17. Treści przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać materiałów niezgodnych z prawem, naruszających przepisy lokalne, stanowe, federalne, krajowe lub międzynarodowe i uregulowania prawne ani materiałów z nimi niezgodnych.

 18. Użytkownik nie może:

  1. używać lub wybierać nazwy użytkownika należącej do innej osoby z zamiarem podszycia się pod tę osobę,

  2. używać nazwy użytkownika innej osoby bez upoważnienia,

  3. używać nazwy użytkownika naruszającej własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby, lub

  4. używać nazwy użytkownika, którą www.pantene.pl, według własnego uznania, uważa za nieodpowiednią z dowolnego powodu.

MODERACJA

Użytkownik rozumie i zgadza się, że P&G ma prawo (lecz nie obowiązek) monitorować, kontrolować, usuwać lub odrzucać treści w całości lub w części; Użytkownik potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie przesłane treści.

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ:

W różnych miejscach na stronie P&G Użytkownik znajdzie przyciski „Zgłoś”, które umożliwią powiadomienie P&G o treściach naruszających przyjęte zasady. W ten sposób Użytkownik może również opiekować się społecznością.

NARUSZENIE WARUNKÓW:

Oprócz możliwości skorzystania z prawnych środków odszkodowawczych w przypadku naruszenia niniejszych Warunków korzystania przez Użytkownika, P&G ma również prawo, według własnego uznania, zawiesić lub zablokować dostęp Użytkownika do Społeczności www.pantene.pl.

STOSUNEK POMIĘDZY STRONAMI UMOWY:

Treści przesyłane przez Użytkownika nie są uważane za reprezentatywne w stosunku do poglądów P&G, jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. Ponadto pomiędzy Użytkownikiem a P&G nie istnieje stosunek poufności, powierniczy lub inny. W związku z tym każda strona stanowi osobny podmiot i działa w charakterze osobnego podmiotu, a nie partnera, strony w relacji joint venture, przedstawiciela, pracownika, pracodawcy lub w innym i nie zwiąże ani nie będzie próbować wiązać drugiej strony żadną umową.

ZMIANA ZASAD RZĄDZĄCYCH SPOŁECZNOŚCIĄ/WARUNKÓW UŻYTKOWANIA:

P&G może zmieniać warunki Umowy według własnego uznania i bez powiadomienia, a zmiany takie wchodzą w życie z efektem natychmiastowym. Zgodnie z tym P&G sugeruje, aby Użytkownik regularnie sprawdzał niniejszą stronę w celu zapoznania się z uaktualnionymi lub dodatkowymi zasadami.